1. 1. W piątek, 17 maja 2024, o 18:45 odbędzie się spotkanie ministrantów, lektorów i kandydatów do Służby Liturgicznej. Obecność obowiązkowa.
 2. 2. Poszukiwany jest admin do prowadzenia grupy na Facebooku.

Strona obecnie niedostępna

Modlitwa przed mszą

Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego,
do Boga który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę cię Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po mszy

C: Oddajmy pokłon krzyżowi.
W: Bogu niech będą dzięki.
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw,
bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy i całe moje życie
szedł tylko drogą do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Spraw Panie, aby choć jeden z nas
został Twoim świętym kapłanem.
C: Idźmy w pokoju.
W: I nieśmy braciom Chrystusa.

Kandydat

Kandydat W tym czasie przyszli ministranci nie zakładają jeszcze komży ani żadnej innej szaty liturgicznej. Na zbiórkach uczą się podstaw służenia oraz poznają modlitwy ministranckie. Po wstępnym okresie przygotowania, są uroczyście przyjmowani na kandydatów. Następnie, przez kilka kolejnych miesięcy, pogłębiają swoją wiedzę o roku liturgicznym, używanych szatach i naczyniach liturgicznych oraz kontynuują naukę służenia.

Choralista

Choralista Najważniejszą funkcją choralisty jest dawanie znaków dzwonkami. Czyni to podczas wyjścia z zakrystii, trzykrotnie dzwoniąc tzw. sygnaturką. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni dzwonkami w czasie Eucharystii (przed i po przygotowaniu darów, przed i po Przeistoczeniu oraz podczas niego w odpowiednich momentach, jak również po Baranku Boży i po Komunii św.). W czasie formacji choralista uczy się śpiewu oraz odpowiedzi na wezwania kapłana podczas Mszy Świętej.

Ministrant światła

Mininstrant światła Do obowiązków ministrantów światła należy noszenie świec podczas procesji oraz w czasie odczytywania Ewangelii. Na zbiórkach w szczególny sposób zagłębiają sie w symbolikę światła. Chrystus bowiem został zapowiadany jako Światłość. Sam również nazywał siebie Światłością Świata.

Ministrant księgi

Ministrant księgi Odpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz mszału. Podczas Mszy Świętej podaje mszał kapłanowi sprawującemu Eucharystię. Musi więc znać dokładnie układ i rozmieszczenie tekstów.

Ministrat Słowa Bożego - Lektor

Lektor Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a w przypadku nieobecności kantora, może również wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią. Każdy ministrant, który chce zostać lektorem, powinien przejść kurs poprawnego czytania i szacunku do Pisma Świętego.

Ministrant ołtarza

Ministrant ołtarza Jego najważniejszym zadaniem jest służenie kapłanowi poprzez przynoszenie i podawanie darów oraz wczesniejsze ich przygotowanie. Dlatego też na zbiórkach poznaje wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. Troszczy się również o to, aby były one otoczone wielkim szacunkiem.

Ceremoniarz

Ceremoniarz Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji ministranckiej. Do jego obowiązków należy:
 • przeprowadzenie próby liturgii
 • czuwanie nad przebiegiem liturgii
 • dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić
 • podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi
 • ustawianie procesji na wejście i wyjście
 • obsługa mikrofonu
 • rozpoczęcie modlitw przed i po Mszy Świętej
 • interwencja w nietypowych sytuacjach, które mogą zakłócać przebieg liturgii
Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy. Ceremoniarz może też pełnić funkcję Animatora, który pomaga opiekunowi ministrantów w formacji osób należących do całej wspólnoty Służby Liturgicznej.
 • kocha Boga i dla Niego wzorowo wypełnia swoje obowiązki,
 • służy Chrystusowi w ludziach,
 • kocha Kościół św.,
 • szanuje rodziców, kapłanów, nauczycieli i wychowawców,
 • zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem,
 • poznaje liturgię i nią żyje,
 • zdobywa kolegów dla Chrystusa,
 • jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej,
 • pamięta o swoich dyżurach i je wypełnia,
 • pamięta o spowiedzi świętej w każdy pierwszy piątek miesiąca,
 • wykonuje wzorowo swoją posługę,
 • pamięta o spotkaniach ministranckich,
 • przed służbą i po niej modli się przed Najświętszym Sakramentem,
 • pozdrawia kapłana, siostrę zakonną czy innego ministranta ministranckim pozdrowieniem,
 • jest wzorem przy ołtarzu - nie rozmawia, nie śmieje się.

Postawy i gesty liturgiczne

1 Postawa stojąca - znak świadomego uczestnictwa i zaangażowania
2 Postawa siedząca - wyraża skupienie, sprzyja rozważaniu słowa Bożego, przypomina o bliskości Chrystusa, który ze swoimi uczniami codziennie zasiadał do stołu
3 Postawa klęcząca - znak adoracji i wyznania, że Bóg jest Panem i Królem, a także wyraz pokuty i błagania
4 Gest złożonych rąk - znak szacunku, modlitwy i prośby
5 Gest podniesienia rąk - gest uwielbienia i otwarcia na łaskę Bożą
6 Znak pokoju - oznacza pojednanie, braterstwo i miłość nadprzyrodzoną
7 Znak krzyża - wyznanie wiary w Boga Trójjedynego
8 Przyklęknięcie - wyraża cześć, adorację i uniżenie się przed Bogiem
9 Ukłon - wyraża szacunek i cześć
10 Aspersja - pamiątka sakramentu chrztu
11 Postawa leżąca - znak pokory i modlitwy
12 Uderzenie w pierś - znak pokutnego usposobienia i żalu za grzechy

Naczynia liturgiczne

1 Ampułki - naczynia, w których podaje się wodę i wino podczas Eucharystii
2 Custodia - w niej przechowuje się Hostię przeznaczoną do wystawienia w monstrancji
3 Cyborium - puszka (naczynie) do przechowywania poświęconej Hostii
4 Trybularz - metalowa puszka, w której spala się kadzidło
5 Łódka - naczynie przeznaczone do przechowywania kadzidła
6 Melchizedek - otwierany uchwyt w kształcie księżyca do przytrzymywania Hostii w custodii i monstancji
7 Monstrancja - drogocenne, ozdobne naczynie, w którym umieszcza się Hostię do adoracji lub niesienia w procesji
8 Patena komunijna - naczynie trzymane przez ministranta podczas komunii, chroniące przed upadkiem Ciała Pańskiego na ziemię
9 Pyxis - naczynie przeznaczone do przenoszenia Ciała Pańskiego
10 Vasculum - naczynie na wodę do obmycia rąk kapłana z drobinek Hostii
11 Kociołek - naczynie z uchwytem przeznaczone na wodę święconą
12 Patena kielichowa - metalowy talerzyk pozłacany, na którym kładzie się Hostię podczas mszy
13 Patena głęboka - naczynie na Hostie rozdawane wiernym
14 Kielich - naczynie ze szlachetnych metali, używane do konsekracji wina podczas Eucharystii

Księgi liturgiczne

1 Ewangeliarz - zdobiona księga zawierająca tekst Ewangelii, używana podczas uroczystych celebracji liturgicznych, noszona w procesji
2 Agenda - zawiera przepisy i formuły modlitw związanych ze sprawowaniem sakramentów i sakramentaliów
3 Brewiarz - zawiera modlitwy uświęcenia dnia (liturgię godzin) do odmawiania przez duchownych (obowiązkowo) i świeckich (dowolnie)
4 Lekcjonarz - zawiera czytania biblijne oraz śpiewy międzylekcyjne
5 Ceremoniał - zawiera przepisy i formy uroczystego sprawowania liturgii
6 Mszał - zawiera wszystkie teksty zmienne i stałe oraz przepisy potrzebne do odprawienia Eucharystii
7 Kancjonał - śpiewnik liturgiczny, zawiera teksty śpiewów i nuty

Szaty liturgiczne

1 Welon naramienny - szata przez którą kapłan ujmuje monstancję przy uroczystym błogosławieństwie lub przenoszeniu Najświętszego Sakramentu
2 Alba - znak łaski chrztu i czystego serca
3 Ornat - ozdobna wierzchnia szata liturgiczna zakładana przez kapłana odprawiającego mszę świętą
4 Cingulum - gruby sznur zakończony frędzlami na obu końcach, którym przepasuje się albę, gdy jest za szeroka i za długa
5 Humerał - płócienna szata liturgiczna w kształcie chusty zaopatrzona w sznurki, którą kapłan zakłada na ramiona pod albę
6 Stuła - znak kapłaństwa
7 Kapa - ozdobna szata używana podczas procesji, sprawowania sakramentów i sakramentaliów z wyjątkiem mszy świętej
8 Dalmatyka - wierzchnia, ozdobna szata liturgiczna, którą diakoni noszą zamiast ornatu
9 Komża - skrócona alba o szerokich rękawach. Jest ona białego koloru, co oznacza czystość serca i ducha

Bielizna ołtarzowa, sprzęty liturgiczne

1 Korporał - lniane, białe płótno, na którym stawia się naczynia z Najświętszym Sakramentem, aby uchronić przed zagubieniem okruchy poświęconych Hostii
2 Obrus - płótno, zwykle ozdobne, przykrywające ołtarz
3 Puryfikaterz - płótno lniane albo konopne służące do wycierania naczyń liturgicznych i palców celebransa
4 Palka - usztywnione płótno, którym nakrywa się kielich mszalny, aby ochronić Krew Chrystusa przed zabrudzeniem
5 Ręczniczek - służy do osuszania palców celebransa po umyciu
6 Bursa - usztywniona torebka zawieszana na szyi, w której nosi się naczynie z komunią świętą dla chorych
7 Paschał - świeca symbolizująca zmartwychwstałego Chrystusa
8 Welon na kielich - tkanina, którą nakrywa się kielich do momentu przygotowania darów ofiarnych, a potem znowu po komunii świętej
9 Kredencja - stolik, na którym stoją naczynia używane podczas mszy świętej (kielich, ampułki)
10 Gong - używany jest głównie podczas przeistoczenia
11 Kołatka - używana zamiast dzwonków i gongu od Wielkiego Czwartku do Wigilii Paschalnej
12 Akolitka - świecznik z płonącą świecą, używany w czasie czytania ewangelii oraz noszony w procesjach (obok krzyża)
13 Dzwonki - zwykle poczwórne dzwoneczki, które służą do poinformowania wiernych podczas sprawowania liturgii, kiedy mają zmienić postawę, np. uklęknąć lub powstać

Elementy wyposażenia kościoła

1 Chrzcielnica - zbiornik wypełniony wodą święconą, najczęściej w kształcie kielicha, przeznaczony do sakramentu chrztu
2 Tabernakulum - mała szafka wbudowana w ołtarz, zamykana na klucz, przeznaczona do przechowywania naczyń z hostiami
3 Wieczna lampka - to stałe światło umieszczone w pobliżu tabernakulum, jest znakiem obecności żywego, prawdziwego Chrystusa w Eucharystii
4 Kropielnica - kamienne lub metalowe naczynie z wodą święconą umieszczone na stałe w przedsionku kościoła
5 Konfesjonał - najczęściej drewniany sprzęt kościelny, w którym ksiądz wysłuchuje spowiedzi
6 Krzyż - znak męki Chrystusa
7 Ołtarz - miejsce modlitwy kapłana i ofiary podczas mszy świętej
8 Ambona - miejsce służące kapłanom do czytania tekstów liturgicznych i głoszenia kazań
9 Sygnaturka - dzwonek przy wyjściu z zakrystii, który służy do informowania wiernych, że rozpoczęła się procesja wejścia, a tym samym liturgia

Przycisk

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Kancelaria parafialna

 

Czynna w dni powszednie (w budynku kościoła):

poniedziałek: 18:30 - 19:00

środa: 18:45 - 19:15

czwartek, sobota: 07:30 - 08:00

piątek: 16:00 - 16:30

W niedziele, święta, pierwsze piątki, pierwsze soboty NIECZYNNE.

W maju kancelaria jest czynna od poniedziałku do soboty po wieczornej mszy świętej.

 

 

 

Konto bankowe parafii:

BANK PKO S.A. I O. w Krakowie 62 1240 1431 1111 0000 1046 5398


Spisanie protokołu przedślubnego po ustalonym terminie!

qr code

Kontakt

 

parafia@antonirzaska.pl

tel. 12-376-44-10 

ul. Słoneczna 24

 30-199 Rząska

Created with WebWave CMS